தந்தையிடத்தும் தாய்மை!

father-and-son-silhouette-vince-cavataio

தந்தை ஒரு புத்தகம் – அதில்

தாய்மை ஒரு செய்யுள்

அவை எளிதில் புரிவதில்லை!

– குமரேசன் செல்வராஜ்

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s