ஊரெங்கும் ஓட்டு!

 காலையின் உதயத்தில் – பனித்துளி

படர்ந்த இலைகளிடையே

மலர்ந்த மலர்கொண்டு – அனைக்கும் புலனுடன்

கருதருக்கும் கருவியாம்

என நான்கால் உயர்நின்று இதழிக்கின்றனர்

எங்கும் விழித்திடவில்லை – செவிச்செல்வர்

எவரும் (என்னோடு ஓ) என்னும் உரிமைக்கு!

-குமரேசன் செல்வராஜ்

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s