துள்ளி திரியும் விழிகள்!

துள்ளித் திரியும் உன்  விழியின்

அலைகலே என் மீது

அள்ளித் தெலிக்கும் இன்பமடி!

-குமரேசன் செல்வராஜ்

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s