இன்பத்திலும் நீ வேண்டும்!

“என் இன்னலின் நீராய்

கலந்த நீ – ஏனடி

என் இனிமையில் கானல்நீராய் போனாய்!

-குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s