விலைமதிப்பற்றவை

தேவையின் போது கிடைக்காத

எந்த ஒரு பொருளும்

விலைமதிபற்றதல்ல!

-குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s