உதிக்க மறுத்த சூரியன்!

“இன்றும் உதிக்கவில்லை எனது சூரியன்!

கிழக்கும் மறைந்த மேற்கும் இருளாய்…

புன்னகையில்லா உன் முகத்தை பார்க்கும்போது”…

-குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s